De Vereniging

De oprichting van de Groote Sociëteit heeft plaatsgevonden op 1 april 1763.
De Vereniging, waar toen sprake van was, stond bekend onder de naam Groote Sociëteit ‘Turpius ejicitur quam non admittitur hospes’.
In vrije vertaling wil dit zeggen:

“Het erger is dat iemand het lidmaatschap wordt ontnomen dan dat hij niet wordt toegelaten”.

Gedurende bijna twee en een halve eeuw fungeert de Vereniging als trefpunt van Heeren uit het Arnhemse.
Het doel van de Vereniging is altijd geweest:

“De bevordering en veraangenaming van het gezellig verkeer van de leden onderling”

Het bestuur van de Vereniging is opgedragen aan een Directie die wordt benoemd door de algemene vergadering.

Historisch beschouwd is de vereniging een Heerensociëteit en kent daarom alleen mannelijke leden. Om lid te worden te kunnen worden dient men voorgedragen te worden. De leden doen dat, wanneer ze er van overtuigd zijn, dat het kandidaat-lid, dat zij ter introductie meenemen naar de Sociëteit, zich er thuis zal voelen en dat hij ook bij de andere leden welkom zal zijn. Een gewoon lid kan één of meerdere personen voor het lidmaatschap voordragen door deze schriftelijk aan te melden.

Kernactiviteiten

Allereerst moet de woensdagavond worden genoemd: de voor alle leden toegankelijke sociëteitsavond, met aansluitend de mogelijkheid om samen te dineren.

Daarnaast vallen te noemen de maandagtafel, een viertal kegelclubs, de bridgeclub, de biljartclub en de beleggingsclubs ‘de Hoge Hoed’ en ‘Heeren Beleg’.

Het staat een ieder vrij het initiatief te nemen voor nieuwe clubs en gezelschappen.

Er is ook een aantal belangrijke jaarlijks terugkerende bijeenkomsten, zoals de Nieuwjaarsreceptie, de Koningsborrel, het Heerendiner, de Algemene Vergadering, het Groot Evenment en de Winteravondlezingen.