Pétanque bij Sociëteit de Harmonie in Doesburg

Tweede lustrum der jeu de pétanque- en kegelontmoetingen tussen de Sociëteit De Harmonie (Doesburg) en De Groote Sociëteit Arnhem (Eerste Dinsdagavondkegelclub EDK), op 3 september 2018

Arnhem ligt! Nee, Doesburg! Uitroepen als deze – en omgekeerd – klonken bij voortduring tijdens de voor de tiende keer gehouden wedstrijd tussen de twee beste jeu de pétanque- en kegelteams der beide Sociëteiten, op de Schans in Doesburg. Goede vrienden van elkaar maar zodra op het oude Bolwerk van een der meest pittoreske (en vermoedelijk ook onbeduidendste) der Hanzesteden de twee teamchefs aantreden en de strijd losbarst, is alles toegestaan. Strategie is beslissend, zeker zolang de ondergrond van de baan zo beroerd is als in Doesburg na al die jaren helaas nog steeds het geval is.
Telkenmale blijkt ook hoezeer Doesburg en Arnhem daarin bedreven zijn, resp. zijn geraakt. Een voorbeeld. Zodra een onzer in de opwinding van het gevecht een afzwaaier produceert, ontlokt dit aan onze teamchef een onopvallende reactie. Hij loopt rustig op de speler af, geeft hem in bedekte termen van katoen en veroordeelt hem tot het werpen van de eerste bal in alle volgende rondjes, want dan kan hij minder kwaad. Gevolg: de gestrafte gaat steeds beter spelen. Management by consistency. Nu zo’n voorval bij de Doesburgse teamchef. Eerst een brede glimlach, geruststellend, dan wordt de ongelukkige getroost, geknuffeld, gepamperd en tenslotte vurig aangemoedigd. Met hetzelfde effect. Management by compassion.
We hadden door dit alles een geweldig leuke middag. Arnhem verloor op het nippertje, Doesburg won precies zo.

De chefs speechen. Teamchef Frits Staudt sprak warme woorden van welkom, eerst bij het begin van de strijd, later op de Sociëteit De Harmonie. Toen daar iedereen binnen was, kon hij van ontroering zijn eerste zin niet eens tot een goed einde brengen. Of  bracht de uitroep “Waar is de bar ?” hem in verwarring, doordat de Arnhemmers onmiddellijk ontdekten dat die weg was. Rustig maar Arnhem, het is een verbouwing. De rest van zijn geweldige toespraak was gewijd aan herinneringen in die afgelopen jaren, een caleidoscoop van flarden geschiedschrijving, zeer te waarderen, waarvoor applaus.
Teamchef Hans Bennebroek begon met een pauze, om ruimte te scheppen voor het laten indalen van zijn woorden. Zijn gehoor benutte die door te gaan verzitten, met hetzelfde doel. Welnu, tien jaar geleden namen Frits en hij het initiatief voor deze uitwisseling. Op de golfbaan. Weliswaar is het golfen bijna (Frits) of geheel (Hans) voorbij, maar deze uitwisseling staat als een huis: jeu de pétanque hier in Doesburg en kegelen bij ons. Met twee door Frits geschonken, permanente wisselbekers als trofee. Voor Doesburg bereidt spreker ieder jaar twee toespraken voor, in geval van winst resp. verlies, waarbij de verliesrede de meest uitdagende is en  meestal wordt aangepast. De opkomst vandaag behoort tot de hoogste in de afgelopen jaren, het was dringen bij de inschrijving zowel als op de banen! Boulen en kegelen en ouwehoeren, altijd hetzelfde recept en altijd weer fris. Opmerkelijk is, dat enkele jaren terug bij Doesburg ontluikende kegelambitie is bespeurd: oefensessies voorafgaand aan de kegelreturn. Vooralsnog met twijfelachtig resultaat: kegelen is immers moeilijker dan pétanque.
Hij reikte vervolgens de wisselbeker uit aan zijn Doesburgse collega, waarna ons team twee coupletten van het Clublied EDK ten gehore bracht.

Zo’n wedstrijd maakt hongerig en dorstig. Het dit keer extra uitgebreide Chinese buffet smaakte uitstekend. Uniek is de relatie, hier gelegd tussen pétanque en Chinees buffet. Deze zal in de komende jaren een verdieping ondergaan dank zij de aanwezigheid van onze China-expert Jan 7. Waarop Hennie bij wijze van dank een bloedstollend verhaal vertelde over een genezing te Lourdes, dat allen – RK, PC, agnost, atheïst –   ademloos en doodstil aanhoorden. Waarna weer een stortvloed volgde van zelf beleefde geschiedenissen, ware en vooral andere. De avond schreed voort, men dronk nog een glas, en nog een. Enkelen gingen biljarten, en voor men er goed en wel erg in had was de prachtige eerste helft van deze lustrumviering voorbij. De tweede volgt op 16 oktober a.s. op de kegelbaan van de Groote Sociëteit in Arnhem. Toeschouwers welkom!
O ja, wat betekent dat ‘liggen’, beurtelings van Arnhem en Doesburg? Vraag het de teamchef!

Hennie Jacobs & Hans Bennebroek