Reglement voor de Vereniging Groote Sociëteit Arnhem

Algemeen

Artikel 1
In het reglement wordt vastgesteld, hetgeen ingevolge de statuten dient te worden geregeld of nadere regeling behoeft, in het bijzonder voor de goede gang van zaken in de Sociëteit.

Openstelling

Artikel 2
De Sociëteitslokalen zullen geopend zijn van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 16.00 – 24.00 uur.

Artikel 3
De directie kan van Artikel 2 afwijken en andere openstellingstijden aangeven.

Artikel 4
De directie zal door aanplakking op het publicatiebord bekend maken welke sociëteitsruimten op welke tijden gereserveerd zijn voor bijzondere bij­eenkomsten van leden of gastleden.

Introductie

Artikel 5
Een lid, iemand introducerende, is verplicht dadelijk diens naam, woon­plaats en beroep te schrijven in een daartoe bestemd introductieboek, met bijvoeging van de dag waarop de introductie plaatsvindt en van haar duur. Hij bekrachtigt die introductie door zijn handtekening achter bovenvermel­de opgaven te plaatsen. Aan de geïntroduceerde staat het vrij de Socië­teit, gedurende de tijd waarvoor hij is geïntroduceerd en die niet langer kan duren dan één maand, te bezoeken. Is de tijd der introductie verlopen, dan kan men alleen opnieuw worden geïntroduceerd na een afwezigheid van even zoveel tijd als waarvoor men vroeger is ingeschreven, doch hoogstens met een totaal van veertig dagen per jaar.

  1. De directie is bevoegd voor bepaalde activiteiten afwijkende regels ten aanzien van de introductie te geven.
  2. Echtgenotes van leden zijn, hetzij bij gemengde activiteiten, hetzij bij onderlinge damesbijeenkomsten, automatisch geïntroduceerd. Dames, niet zijnde echtgenotes van leden, kunnen bij die gelegenheden worden geïntro­duceerd, doch in die gevallen zijn, tenzij de directie anders beslist, de normale bepalingen inzake introductie van toepassing.
  3. Totdat over de toelating conform de Artikelen 4, 5 en 6 van de Statuten is beslist, kan, tenzij de directie anders beslist, het aspirant-lid niet geïntroduceerd worden.

Artikel 6
Verteringen van de geïntroduceerden – met uitzondering van het diner – kunnen alleen tijdens het eerste bezoek niet door hen worden afgerekend.

  1. De leden zijn aansprakelijk voor de verteringen der door hen geïntroduceerden en voor de door dezen aangerichte schade.

Artikel 7
Indien de verwijdering van een geïntroduceerde door twaalf gewone leden schriftelijk wordt verlangd, is de directie bevoegd, zijn naam in het introductieboek te schrappen en hem de toegang tot de Sociëteit te ontzeg­gen. De directie zal de namen der ondertekenaars geheim houden.

Verplichtingen der leden

Artikel 8
De betaling van de jaarlijkse bijdrage geschiedt in één termijn in de maand januari na ontvangst van de uitnodiging daartoe, te verzenden door de thesaurier.

  1. De directie kan de kosten van invordering wegens te late of wanbetaling aan het desbetreffende lid in rekening brengen.

Artikel 9
Wanneer een lid het door hem aan de kas der Sociëteit verschuldigde niet op tijd voldoet, wordt hij, met tussenruimte van een maand, tweemaal door de directie verzocht tot betaling over te gaan. Indien binnen acht dagen na dat laatste verzoek geen voldoening heeft plaats gehad, verklaart de directie hem van zijn lidmaatschap vervallen, met verwijzing naar Artikel 8 der Statuten, onverminderd zijn aansprakelijkheid voor het verschuldig­de. Na voldoening van een en ander kan hij op de Statutair omschreven wijze wederom als lid worden aangenomen.

Artikel 10
De leden der directie hebben het recht een rust verstorend lid onmiddellijk uit de Sociëteit te doen verwijderen. Bij afwezigheid van de leden der directie heeft het oudste tegenwoordig zijnde gewone lid deze bevoegdheid. Hij is echter verplicht de door hem genomen maatregelen onverwijld aan de directie ter kennis te brengen.

Artikel 11
Geen honden mogen in de Sociëteit worden meegebracht.

Artikel 12
Niemand mag buiten toestemming van het lid der directie, belast met de zorg voor de leeskamer, enige courant, boekwerk of delen daarvan wegnemen of buiten de Sociëteit brengen. Couranten en jaarboekjes jaar worden nimmer uitgeleend. van het lopende

Verstrekkingen

Artikel 13
De directie bepaalt de prijzen van alle goederen en diensten, die in de Sociëteit verkrijgbaar zijn. De directie heeft de bevoegdheid te allen tijde, bijvoorbeeld ten behoeve van een sluitende exploitatie, de prijzen te wijzigen. De directie schaft couranten, tijdschriften en boekwerken ten behoeve van de leestafel aan of af.

Artikel 14
De directie kan het buffet aan een kastelein verhuren, in welk geval zij met hem de voorwaarden regelt en vaststelt. Ook kan zij het voor rekening van de vereniging doen beheren onder voorwaarden, die zij nader vaststelt. In deze voorwaarden dient de positie van de kastelein te zijn omschreven.

Artikel 15
De leden zijn verplicht gemaakte verteringen en de kosten voor het breken of beschadigen van eigendommen der Sociëteit contant te voldoen. De bepa­lingen van artikel 9 zijn hierop van toepassing. De directie kan op deze bepalingen zodanige wijzigingen aanbrengen als zij nodig oordeelt.

Gastleden

Artikel 16
De directie heeft de bevoegdheid het gastlidmaatschap te verlenen aan personen of groepen, die zich daartoe bij haar aanmelden. Zij kunnen, hangende de beslissing op hun verzoek, op de Sociëteit worden geïntrodu­ceerd ten tijde en ter plaatse als waarvoor het gastlidmaatschap zal gelden.

  1. Het gastlidmaatschap houdt op door de dood, door schriftelijke opzegging aan de directie tegen het einde van het lopende halfjaar en door wanbetaling van het aan de Sociëteit verschuldigde, nadat op een termijn van acht dagen namens de directie schriftelijke aanmaning heeft plaats­gevonden.
  2. Gastleden hebben slechts recht op introductie na goedkeuring zijdens de directie, in welk geval de Artikelen 5, 6 en 7 van toepassing zijn. De directie kan de voor introductie verleende goedkeuring te allen tijde intrekken.
  3. De contributie, door gastleden verschuldigd, wordt door de directie vastgesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden met de mate, waarin het lid van de lokaliteiten gebruik kan maken. De Artikelen 8, 9, 11, 12 en 15 zijn op de gastleden van toepassing. Wanneer een gastlid der Sociëteit aanstoot of ergernis mocht geven kan hij door de directie in zijn lidmaat­schap tijdelijk worden geschorst of daarvan worden vervallen verklaard; artikel 10 is ten deze toepasselijk. Nadere voorschriften met betrekking tot het gastlidmaatschap of bepaalde rubrieken daarvan worden door de directie in afzonderlijke reglementen vastgelegd.

Slotbepalingen

Artikel 17
Ieder lid wordt geacht de Statuten en het reglement te kennen en zich aan hun bepalingen te onderwerpen. Ieder nieuw lid ontvangt een exemplaar van beide. Onderwerpen van min of meer tijdelijke aard, waarin dit reglement niet voorziet, kunnen bij bijzonder reglement worden geregeld. Van de bepalingen in dit reglement kan in bijzondere gevallen worden afgeweken ter beoordeling van de directie. Aan de directie is de beslissing overge­laten in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Arnhem, 10 mei 1991